2021 Summer Camp (August 2-6, 9-11)

2021-08-21

Foil: Jie Zhang (Olympian)


Epee: Weiwei Shen (Olympian)


Time: 12:30-15:30


share